Algemene voorwaarden

Doyo Trainingen

Artikel 1. Aansprakelijkheid

1. Deelname aan trainingen van Doyo Trainingen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer en werkgever.
Doyo Trainingen kan door de deelnemer en werkgever derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten.
2. Doyo Trainingen is niet aansprakelijk voor vermissing van voorwerpen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de trainingsruimte.
3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de trainers van Doyo Trainingen, in ieders belang en ter verzekering van veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.
4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Doyo Trainingen, of tijdens trainingen aan andermans eigendommen.

Artikel 2. Betaling

1. Trainingen worden in het geheel verzorgd met consumpties en catering. Om die reden vindt betaling van het overeengekomen bedrag op de offerte voor 100% plaats voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van een Programma of trainingsdag.
2. Particulieren en ZZP’ers kunnen tegen een meerprijs van 50,- de betaling van een Programma in drie termijnen voldoen, over een periode van maximaal 3 maanden.
3. Voor een Programma of trainingsdag geldt 100% van de betaling vooraf en is restitutie niet mogelijk, gezien het gaat om een minimaal aantal deelnemers en de afspraken die gemaakt worden met catering.
4. Voor een training ‘inhouse’ bij een organisatie geldt 50% van de betaling vooraf, 50% van de betaling achteraf.
5. Wanneer de factuur niet voor de vervaldatum is voldaan heeft Doyo Trainingen het recht activiteiten te staken totdat betaling is geschied, dan wel tot de opdrachtperiode is beëindigd.
6. Het offertebedrag is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meerdere malen niet in staat is aan training deel te nemen. In geval van langdurige afwezigheid kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Een en ander kan alleen mogelijk gemaakt worden bij tijdige melding en in onderling overleg met Doyo Trainingen.
7.1 Bij het niet voldoen van de factuur zal er bij de eerste keer enkel een herinnering gegeven worden. Het verschuldigde bedrag moet hierna binnen tien (10) werkdagen overgeschreven worden op het rekeningnummer van Doyo Trainingen. Bij betaling is er voldaan aan de voorwaarden. Zodra er binnen een periode van drie (3) maanden voor een tweede (2e) keer niet wordt voldaan aan de betaling van de factuur, wordt er direct dertig (30) euro administratiekosten in rekening gebracht.
7.2 Bij het niet voldoen van de betaling, na de gestelde termijn van tien (10) werkdagen, wordt de organisatie schriftelijk op de hoogte gebracht. De gestelde termijn wordt verlengd met nogmaals tien (10) werkdagen, plus administratiekosten. Bij betaling is er voldaan aan de voorwaarden.
7.3 Bij het niet voldoen van de betaling, na de gestelde termijn van punt 7.1 en punt 7.2 wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld. Als er na een derde (3e) herinnering niet wordt betaald, zal de betaling hierna geschieden via een gerechtelijke deurwaarder, aangewezen door Doyo Trainingen.

Artikel 3. Duur overeenkomst & annulering

1. De opdracht wordt aangegaan na accorderen van de toegestuurde offerte. Dit kan digitaal. In de offerte staat de duur van de overeenkomst. Bij verlenging volgt er een nieuwe offerte die geaccordeerd kan worden.
2. Mocht door omstandigheden de opdracht niet door kunnen gaan vanuit de opdrachtgever, kan er één maand van te voren vrij geannuleerd worden in verband met het inroosteren van trainers en voorbereiding op de opdracht. Bij annulering tot twee weken voor de start van de opdracht wordt de helft van het in offerte gebracht bedrag van de eerste maand van de opdracht in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor de start van de opdracht wordt 80% van het in offerte gebracht bedrag van de eerste maand van de opdracht in rekening gebracht.

Laatste update: 12 september 2023